Polityka prywatności

Niniejsza Polityka ma na celu poinformowanie użytkowników serwisu pro-construction.pl (Serwis) (Użytkownicy) o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych w Serwisie, a także o sposobie ich wykorzystania oraz o przysługujących Użytkownikom w związku z tym uprawnieniach. Administrator danych osobowych (Administrator) chroni prywatność Użytkowników i zapewnia bezpieczeństwo przekazywanych przez nich danych. Administrator przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych, a także stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych i zgodne z prawem ich przetwarzanie. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane każdorazowo na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności zgodnie z Ustawą Prawo Telekomunikacyjne oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być przetwarzane w plikach Cookies Użytkowników na zasadach określonych w Polityce Cookies. 

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest PRO-CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Kolejowa 3/16, 32-700 Bochnia, NIP: 8681933960 REGON: 121242494 KRS: 0000357370. Adres do kontaktu: rodo@pro-construction.pl

Użytkownicy, których dane osobowe są przetwarzane, mogą kontaktować się z Administratorem również w inny wybrany przez siebie sposób, w tym ustnie lub pisemnie.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

 • komunikacja za pośrednictwem formularza kontaktowego Serwisu:
  dane osobowe przetwarzane są w celach prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Uzasadnionym interesem Administratora jest komunikacja z osobą zwracającą się do Administratora o udzielenie odpowiedzi, w szczególności obsługa Użytkownika, odpowiedzi na pytania Użytkownika. Komunikacja może być prowadzona z wielu powodów, które trudno skategoryzować.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może okazać się konieczne, aby otrzymać odpowiedź od Administratora.
 • komunikacja za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w Serwisie:
  dane osobowe przetwarzane są w celach prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Uzasadnionym interesem Administratora jest komunikacja z osobą zwracającą się do Administratora o udzielenie odpowiedzi, w szczególności obsługa Użytkownika, odpowiedzi na pytania Użytkownika. Komunikacja może być prowadzona z wielu powodów, które trudno skategoryzować.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może okazać się konieczne, aby otrzymać odpowiedź od Administratora.
 • dochodzenie i obrona przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej:
  dane osobowe przetwarzane są w celach prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość podjęcia w/w działań. 
 • instalacja i korzystanie z plików Cookies na urządzeniu Użytkownika:
  cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w plikach Cookies określa szczegółowo Polityka Cookies. 

Odbiorcy danych osobowych:

Dane Użytkowników nie będą udostępniane innym podmiotom trzecim, chyba że okaże się to niezbędne, a Użytkownik wyrazi na to zgodę lub obowiązek, albo możliwość udostępnienia danych będzie wynikała z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji właściwego organu. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem z tych stron przez Użytkownika. Użytkownik, po przejściu na inne strony internetowe, powinien w pierwszej kolejności, zapoznać się z ich politykami prywatności i procedurami ochrony danych osobowych. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich poza EOG, ani organizacji międzynarodowych. 

Czym jest profilowanie i czy dane w Serwisie są profilowane?

Profilowanie polega na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty dotyczące efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji lub zainteresowań, wiarygodności lub zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się osoby, której dane dotyczą – o ile wywołuje skutki prawne względem tej osoby lub w podobny sposób znacząco na nią wpływa. Dane w Serwisie nie są profilowane. W przypadku, gdyby w związku z rozwojem Serwisu dane osobowe miały podlegać profilowaniu, Administrator poinformuje o tym Użytkowników, a profilowanie będzie się odbywało zgodnie z właściwymi w tym zakresie przepisami. Administrator w przypadku profilowania wdroży właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów Użytkowników, w tym zapewni możliwość interwencji ludzkiej ze strony Administratora, a także możliwość wyrażenia własnego stanowiska i zakwestionowania decyzji. 

Jakie prawa przysługują Użytkownikom? 

Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Użytkownik ma też prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie profilowania. W tym celu Użytkownik może kontaktować się z Administratorem na adres e-mail: biuro@pro-construction.pl. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem również w inny wybrany przez siebie sposób, w tym ustnie lub pisemnie. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących, narusza bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

W jaki sposób Administrator zabezpiecza dane osobowe?

Administrator chroni dane Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą oraz zniszczeniem. W szczególności Administrator stosuje szyfrowanie danych, fizyczne środki bezpieczeństwa oraz weryfikację w systemach informatycznych. Administrator stosuje również oprogramowanie antywirusowe oraz zapory sieciowe. Dostęp do danych Użytkowników mogą mieć wyłącznie uprawnione osoby, zobowiązane do zachowania poufności, jak również podwykonawcy, którzy zawarli z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

W jakim okresie dane osobowe są przetwarzane? 

Dane Użytkowników są przetwarzane przez okres korzystania z Serwisu. W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z:

 • komunikacją za pośrednictwem formularza kontaktowego Serwisu – dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi, ukończenia obsługi Użytkownika lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu przez Użytkownika;
 • komunikacją za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w Serwisie – dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi, ukończenia obsługi Użytkownika lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu przez Użytkownika;
 • dochodzeniem i obroną przed roszczeniami, zapobieganiem oszustwom, prowadzeniem statystyk i analiz, zapewnieniem bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowaniem systemów kontroli wewnętrznej – dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony charakterem w/w czynności, przepisami prawa lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu przez Użytkownika;
 • instalacją i korzystaniem z plików Cookies na urządzeniu Użytkownika – dane osobowe będą przetwarzane przez okres, zgodnie z Polityką Cookies.

W przypadku, gdy upłynął okres przetwarzania danych osobowych w oparciu o jedną podstawę prawną, nie oznacza to, że dane osobowe nie mogą być przetwarzane w oparciu o inną podstawę prawną. Po upływie okresu przetwarzania i odpadnięciu wszelkich podstaw przetwarzania, dane osobowe są trwale usuwane albo anonimizowane.

Wejście w życie i zmiany Polityki Prywatności:

Polityka Prywatności i jej zmiany obowiązują od chwili ich opublikowania w Serwisie. 

W celu zapewnienia, że Polityka Prywatności spełnia aktualne wymogi nałożone przez przepisy prawa, Administrator zastrzega sobie prawo do zmian Polityki Prywatności. O zmianach Użytkownik jest informowany w Serwisie.